หน้าแรก
บุคลากร
      อาจารย์ประจำ
      อาจารย์พิเศษ
      เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
      สำหรับอาจารย์
      สำหรับนิสิต
      สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
      ปริญญานิพนธ์
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
      สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
              ขั้นตอนการทำปริญญานิพนธ์    ที่นี่  
              ระเบียบและข้อปฏิบัติ       ที่นี่ี  
              ระเบียบและข้อปฏิบัติ.PPT  ที่นี่  
              แบบขออนุมัติโครงการปริญญานิพนธ์ (ส.พ.01)    ที่นี่  
              แบบเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ (ส.พ.02)   
                  นิสิตแขนงวิชาเดียวกัน  ที่นี่        :   ตัวอย่าง   
                  นิสิตต่างแขนงวิชากัน   ที่นี่        :   ตัวอย่าง   
              คู่มือการทำปริญญานิพนธ์  ที่นี่       
                  นิสิตที่ดำเนินงานวิจัยคนเดียว  :   หน้าปก : ใบเซ็นรับรองฯ : บทคัดย่อ : กิตติกรรมประกาศ  
                                                                           สารบัญ : รายการตาราง : รายการรูปประกอบ : ประวัติ
                                                                           บรรณารุกรม
                  นิสิตที่ดำเนินงานวิจัย 2 คน     :  หน้าปก : ใบเซ็นรับรองฯ : บทคัดย่อ : กิตติกรรมประกาศ  
                      (แขนงวิชาเดียวกัน)                     สารบัญ : รายการตาราง : รายการรูปประกอบ : ประวัติ
                                                                           บรรณารุกรม
                  นิสิตที่ดำเนินงานวิจัย 2 คน     :  หน้าปก : ใบเซ็นรับรองฯ : บทคัดย่อ : กิตติกรรมประกาศ  
                      (ต่างแขนงวิชากัน)                      สารบัญ : รายการตาราง : รายการรูปประกอบ : ประวัติ
                                                                          บรรณารุกรม
                  สารบัญ (ตามโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ)   :  Water Fall : SDLC : OOP
                  แบบประเมิน   :  ด้านการวิเคราะห์ระบบ : ด้านฐานข้อมูล : แอพพลิเคชั่น : ความพึงพอใจผู้ใจ
              แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ (ส.พ.03)   ที่นี่   
              แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (ส.พ.04)   ที่นี่   
              แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ส.พ.05)   ที่นี่   
              แบบฟอร์มขอเข้าร่วมหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ส.พ.06)   ที่นี่   
              แบบฟอร์มยืนยันการตรวจสอบเอกสารประจำบท (ส.พ.07)   ที่นี่   
              แบบฟอร์มขอจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ (ส.พ.08)   ที่นี่  
              แบบฟอร์มยืนยันขอบเขตของโครงการ (ส.พ.09)  ที่นี่      
              แบบฟอร์มการส่งเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส.พ.10)  ที่นี่      
              แบบฟอร์มขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ส.พ.11)  ที่นี่      
              แบบฟอร์มขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (ส.พ.12)  ที่นี่      
              ตัวอย่างเอกสารปริญญานิพนธ์ (สมบูรณ์)  ที่นี่      
              ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ์ : สำหรับกรรมการ 7 ท่าน | สำหรับกรรมการ 5 ท่าน |
                                                       สำหรับกรรมการ 3 ท่าน
 
..............................................................
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.