หน้าแรก
บุคลากร
      อาจารย์ประจำ
      อาจารย์พิเศษ
      เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
      สำหรับอาจารย์
      สำหรับนิสิต
      สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
      ปริญญานิพนธ์
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
      สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
 
     นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
               +  ขั้นตอนการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ   ที่นี่     Update!!
               +  แบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ)
                      ~ แขนงวิชาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์     ~ แขนงวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
                      ~ แขนงวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    ~ แขนงวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
               +  แบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาค กศ.พ.)  ที่นี่   
               +  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ    ที่นี่  
               +  รูปแบบรายงานการฝึกประสบการณ์ฯ    ที่นี่  
               +  แบบฟอร์ม : [ประวัตินิสิต]  [บันทึกการปฏิบัติงาน]  [การลงเวลา]  [ประเมินจากสถานฝึกงาน]
     นิสิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ
               +  แบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ที่นี่  
               +  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ที่นี่  
               +  รูปแบบรายงานการฝึกประสบการณ์ฯ    ที่นี่  
               +  แบบฟอร์ม : [บันทึกการปฏิบัติงาน] [การลงเวลา] [ประเมินจากสถานฝึกงาน] [ประวัตินิสิต]
     นิสิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคกศ.พ.
               +  แบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2 ปี)  ที่นี่  
               +  แบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)  ที่นี่  
               +  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ที่นี่  
               +  รูปแบบรายงานการฝึกประสบการณ์ฯ   ที่นี่  
               +  แบบฟอร์ม : [บันทึกการปฏิบัติงาน]  [การลงเวลา]  [ประเมินจากสถานฝึกงาน]
     รายชื่อสถานประกอบการที่นิสิตได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ    ที่นี่
 
     แบบฟอร์มบัณฑิตนิพนธ์   <<ดาวน์โหลด>>        
 
 
 
................................................................................................
 
 
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.