หน้าแรก
บุคลากร
      อาจารย์ประจำ
      อาจารย์พิเศษ
      เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
      สำหรับอาจารย์
      สำหรับนิสิต
      สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
      ปริญญานิพนธ์
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
      สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
 
        27/05/2552   แบบฟอร์มแนวการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ที่นี่ 
        27/05/2552   กำหนดส่งแนวการสอน(1/52) ทุกรายวิชาให้คณะฯ ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2552   
        27/05/2552   กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่(1/52) วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น. ห้อง 985
        27/05/2552   กำหนดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคกศ.พ.
                                 ปีการศึกษา 3/2551 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น.   
        27/05/2552   กำหนดการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
                                 ปีการศึกษา 1/2552 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 รายละเอียดจะประกาศอีกครั้ง
        27/05/2552   กำหนดการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคกศ.พ.
                                 ปีการศึกษา 1/2552 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น.  
               10/02/2552   กำหนดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ   
                                 ปีการศึกษา 2/2551 ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2552   
                07/12/2551   กำหนดการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ครั้งที่2 ในวันศุกร์ที่ 16 และ 30 มกราคม 2552  
                07/12/2551   ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทุกท่าน ส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบหัวข้อฯ  
                                 ครั้งที่2 ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2552
                04/09/2551   กำหนดการจัดสัมมนาเทคโนโยลีสารสนเทศ ที่นี่
                27/06/2551   แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาในความดูแลโครงการสารนิพนธ์ ที่นี่
                03/06/2551   ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 1 /2551
                                 สำหรับอาจารย์นิเทศ ..  
                01/06/2551   กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาค กศ.พ. ปีการศึกษาที่ 1/2551
                                 ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง 911
                05/03/2551   กำหนดการสัมมนาเชิงวิชาการ ในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2551
 
 
 
................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.