หน้าแรก
บุคลากร
        อาจารย์ประจำ
        อาจารย์พิเศษ
        เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
        สำหรับอาจารย์
        สำหรับนิสิต
        สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
        ปริญญานิพนธ์
        ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
        สัมมนาเทคโนโลยีฯ
        สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
       
     
 
 
.:. 2 .:.        
 
   
    อาจารย์รัตนา    ลีรุ่งนาวารัตน์
    คุณวุฒิ    วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์
                 คอ.ม.   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                  E-mail : leerungnavarat_r@hotmail.com
                      โทร : 02-465-3255 ต่อ 16
     
       
 
  อาจารย์ณัฏฐ์ธมน   หีบจันทร์กรี
    คุณวุฒิ    วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์
                 คอ.ม.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  E-mail : ratta_021@hotmail.com
                      โทร : 02-465-3255 ต่อ 19
     
   
     
 
  อาจารย์เพียรทิพย์   ศรีสุธรรม
    คุณวุฒิ    วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์
                 วท.ม.   เทคโนโลยีสารสนเทศ
              E-mail : thiplovely@hotmail.com
                  โทร : 02-465-3255 ต่อ 22
 
   
   
   
   
   
   
   
 
หน้า  1  |  2          
   
   
   
 
 
   
   
   
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.