หน้าแรก
บุคลากร
        อาจารย์ประจำ
        อาจารย์พิเศษ
        เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
        สำหรับอาจารย์
        สำหรับนิสิต
        สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
        ปริญญานิพนธ์
        ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
        สัมมนาเทคโนโลยีฯ
        สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
       
 
.:. 1 .:.        
  อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์
 
คุณวุฒิ    คบ.      คอมพิวเตอร์ศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
               คอ.ม.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
               ปร.ด.    เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
                E-mail : injoung2004@hotmail.com
                    โทร : 02-465-3255 ต่อ 11
   
   
 
  อาจารย์สุรินทร์   ผลงาม
    คุณวุฒิ    วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์
                 คอ.ม.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     ปร.ด.   การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี(กำลังศึกษา)
                  E-mail : surinph@hotmail.com
                      โทร : 02-465-3255 ต่อ 12
     
   
    อาจารย์นภาพร   เจียพงษ์
    คุณวุฒิ    วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์
             คอ.ม.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 ปร.ด.   การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี(กำลังศึกษา)
                  E-mail : njiaphong@hotmail.com
                      โทร : 02-465-3255 ต่อ 14
     
 
 
    อาจารย์ ดร.ปวิช    ผลงาม
    คุณวุฒิ    วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์
                 คอ.ม.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     ปร.ด.   เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
                  E-mail : prawitph@hotmail.com
                      โทร : 02-465-3255 ต่อ 13
   
    อาจารย์พรทิพย์   เหลียวตระกูล
    คุณวุฒิ    วท.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ
                 คอ.ม.  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     ปร.ด.  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี(กำลังศึกษา)
                  E-mail : pliewtrakul@gmail.com
                      โทร : 02-465-3255 ต่อ 15
     
   
หน้า  1  |  2   ... next        
     
     
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.