หน้าแรก
บุคลากร
      อาจารย์ประจำ
      อาจารย์พิเศษ
      เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
      สำหรับอาจารย์
      สำหรับนิสิต
      สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
      ปริญญานิพนธ์
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
      สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ที่นี่
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ที่นี่
 
    1. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
        โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       ที่นี่
 
    2. หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         2.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม       ที่นี่
         2.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์                    ที่นี่
         2.3 แขนงวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ      ที่นี่
         2.4 แขนงวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์              ที่นี่
 
    3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        3.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ 4 ปี            ที่นี่
        3.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปี หลังอนุปริญญา   ที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.