หน้าแรก
บุคลากร
      อาจารย์ประจำ
      อาจารย์พิเศษ
      เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
      สำหรับอาจารย์
      สำหรับนิสิต
      สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
      ปริญญานิพนธ์
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
      สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีทั้งหมด 6 ห้อง โดยมีการปรับปรุงทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยเสมอ และมี
  อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งกับผู้เรียนและผู้สอนอย่างครบครัน และทุกห้องสามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
  เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.